Komisijos ir darbo grupės - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymosi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą, vykdo kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė — Laimutė Vereckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė — Nijolė Čepaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:

Neringa Trepkutė -  lopšelio-darželio direktorė
Jurgita Jankauskienė — logopedė 
Laima Kavaliauskienė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Rūta Meškauskienė — visuomenės sveikatos specialistė

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS MOKINIUI ATESTACINĖ KOMISIJA

Atestacinė komisija sprendžia pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimus, teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijų posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė — Neringa Trepkutė, lopšelio-darželio direktorė

Sekretorė — Nijolė Čepaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:
Asta Simanauskienė — Kauno r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Vaida Vaitekūnienė — priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Simona Marmakė — vaiko mama, deleguota tėvų.

STRATEGINIO PLANAVIMO, METINIŲ VEIKLOS PLANŲ IR PLANŲ VYKDYMO STEBĖSENOS GRUPĖ

Vadovė — Neringa Trepkutė, lopšelio-darželio direktorė

Nariai:

Jurgita Grajauskaitė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Erika Olbutienė — ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Vaida Vaitekūnienė —  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Laimutė Vereckienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Jurgita Jankauskienė — logopedė 

Rita Kavaliauskienė — ūkvedė

      

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė — Nijolė Čepaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:

Laima Kavaliauskienė - Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Laimutė Vereckienė — direktorės pavaduotoja ugdymui
Jurgita Jankauskienė — logopedė 
Jurgita Grajauskaitė —  ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMO, KOORDINAVIMO IR KONSULTAVIMO GRUPĖ

Vadovė — Jurgita Lapienytė – meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:
Rasa Kasperavičienė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Edita Sasnauskienė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Asta Rimkienė — ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
Laima Kavaliauskienė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

EKOLOGINIO UGDYMO KOORDINAVIMO IR KONSULTAVIMO GRUPĖ

Vadovė — Erika Olbutienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja

Nariai:
Vaida Vaitekūnienė — priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ramunė Alaburdienė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Jurgita Jankauskienė — logopedė.

ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė — Edita Sasnauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nariai:

Sigita Vaičiukėnienė  - ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Žaneta Barkauskienė — ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
Laima Kavaliauskienė —  ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Asta Rimkienė — ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

PROJEKTINĖS VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONSULTAVIMO GRUPĖ

Vadovė — Neringa Trepkutė, lopšelio-darželio direktorė

Nariai:
Erika Olbutienė — priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rūta Meškauskienė — visuomenės sveikatos biuro specialistė
Rita Kavaliauskienė — ūkvedė
Mildutė Žiūkienė — sekretorė-archyvarė.

INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Vadovė — Laimutė Vereckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Jurgita Grajauskaitė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Vaida Vaitekūnienė — priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Mildutė Žiūkienė — sekretorė-archyvarė.

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com