Ugdymo programos - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Lopšelyje – darželyje ,,Daigelis“ vykdomos:

1. Ikimokyklinio ugdymo programa 

2. Priešmokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo programą ,,Tėviškės takeliu“, patvirtintą lopšelio-darželio direktorės 2016-09-26  įsakymu Nr. 1 - 17.

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintq LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 rugpjūčio 24 d.

įsakymu Nr. V-1269.


Į ugdymo turinį integruojama:

  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  • Gyvenimo įgūdžių programa.
  • ,,Zipio draugai” – (PUG ,,Šaltinėlis")
  • Lopšelio-darželio pedagogų parengta Sveikatos stiprinimo programa.
  • Etnokultūrinis ugdymas
  • Ekologinis ugdymas

2022 – 2023 m.m. lopšelyje -darželyje ugdosi 114 ugdytinių. Sukomplektuotos 6 grupės:

  • ankstyvojo amžiaus (1 - 3 metai) – 1 grupė
  • ikimokyklinio amžius (3 - 5 metai) – 3 grupės
  • priešmokyklinio amžius 5 - 6 metai – 2 grupės


Lopšelyje-darželyje bendro ugdymo grupėse integruotai ugdomi vaikai su kalbos bei komunikacijos sutrikimais, o taip pat turintys kitų specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Ugdymas grindžiamas orientuojantis į vaiko socialinę patirtį, pasiekimus, taikomi įvairūs, vaikus motyvuojantys ugdymo metodai, kuriama motyvuojanti ir skatinanti vaikus veikti ugdymo(si) aplinka. Atsižvelgdami į vaikų poreikius, stengiamės sukurti tokias ugdymo(si) sąlygas, kad vaikai patys, aktyviai veikdami, ne tik tenkintų savo poreikius ir interesus, bet ir ugdytųsi įvairius gebėjimus, vertybines nuostatas, plėtotų(si) socialinę kultūrinę patirtį. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis humanistinės pedagogikos holistiniu (visuminiu) požiūriu į ugdomą asmenybę jos saviraidos procese. Humanistinė pedagogika vaiką priima tokį, koks jis yra. Esminė priemonė tikslui pasiekti yra bendravimas, kuris teikia vaikams kasdienį džiaugsmą, stiprina jų asmenybę, dovanoja jiems pasirinkimo laisvę, skatina bendradarbiavimą. Ugdymas nukreiptas į vaiko individualią pažangą. Užtikrinant švietimo sistemos lygių galimybių principą, teikiamos socioedukacinės paslaugos vaikams, augantiems įvairaus socialinio statuso ir tautybių šeimose.Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus - tai padaryti juos laimingus (O. Vaildas). To nuoširdžiai siekia visa Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ darbuotojų komanda.

 Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Vereckienė

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com