Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas dėl paankstinto vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes Nr. TS-151

 


 

Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo tarybos sprendimu patvirtintas naujas vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau - Aprašas)

 

SVARBIAUSI PAKEITIMAI NUO 2016 M. LAPKRIČIO 1 D.

Tėvų (globėjų) prašymų pateikimas

Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną darbo valandomis) pageidaujamoje ugdymo įstaigoje, taip pat ir Vilkijos lopšelyje-darželyje „Daigelis“, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba elektroniniu būdu.
Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):
- vaiko gimimo liudijimas;
- pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
- dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.
Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Prašymus tėvai (globėjai) gali teikti pageidaujamai ugdymo įstaigai praėjus 1 mėnesiui nuo vaiko gimimo (Savivaldybės duomenų bazėje registrų duomenys atnaujinami vieną kartą per mėnesį).
Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.
Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.
Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui arba Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojui raštu būtina pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prašymų galiojimas

Priėmus vaiką į pirmą (I) pasirinktą Švietimo įstaigą vaiko vieta antroje (II) pasirinktoje Švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.
Tėvų (globėjų) prašymai, kurie nebuvo tenkinami Švietimo įstaigoje (-se) iki pageidaujamos datos, automatiškai perkeliami į kitų metų pageidaujančių lankyti Švietimo įstaigos (-ų) eilę pagal prašymo registravimo datą ir laiką eilės tvarka.
Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Švietimo įstaigą (-as), pageidaujamą lankymo datą panaikina ankstesnįjį. Ankstesnieji prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.
Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.

Tėvams (globėjams) suteikiamos teisės

Tėvams (globėjams) pateikusiems prašymus Savivaldybės duomenų bazėje suteikiamos teisės:
- Patikrinti savo vaiko vietą Švietimo įstaigos eilėje interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. Kiekvienų metų sausio 15 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė;
- Papildyti pateiktą registruotą prašymą atsiradus pirmumo teisei ir pateikti dokumentus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė;
- Tos pačios amžiaus grupės lankančių Švietimo įstaigas vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti Švietimo įstaigomis, pateikus prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui.

Vaikų priėmimas į švietimo įstaigas

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d., kuriuos suveda Švietimo įstaigų, Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojai. Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
Iki kiekvienų metų liepos 1 d. dienos Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo sukomplektuotas grupes įsakymu patvirtina Švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš Savivaldybės duomenų bazės Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintus priimamų vaikų sąrašus.

Tėvų informavimas

Tėvai (globėjai), pateikę prašymus Savivaldybės duomenų bazėje, gauna pranešimus jų nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

SVARBU:
Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Švietimo įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų privalo pasirašyti sutartį
.
Tėvai (globėjai), negalintys pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turi pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu laišku ar registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.
Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą), vaikas netenka vietos Švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.
Informacija apie vaikų priėmimo tvarką teikiama Vilkijos lopšelio – darželio interneto puslapyje, atvykus į lopšelį-darželį arba telefonu: (8-37) 556380.
Informacija apie vaikų priėmimo tvarką taip pat teikia visos Savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com