Savivalda - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba nustato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką, sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas, pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą, teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymosi  sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius, svarsto ir planuoja nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Pirmininkė — Laimutė Vereckienė – deleguota mokytojų

Sekretorė — Laima Kavaliauskienė – deleguota mokytojų

Nariai:
Erika Olbutienė — deleguota mokytojų
Sigutė Kačenauskienė — deleguota tėvų
Vilija Vasiliauskienė   — deleguotas tėvų
Simona Marmakė — deleguota tėvų.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba — tai lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Aptaria valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo kausimus, analizuoja ugdymo(si) procesą, numato pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, kryptis, diskutuoja dėl įstaigos veiklos plano ir strategijos, aptaria ugdymo planus, analizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo klausimus, svarsto pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi klausimus, skatina gerosios darbo patirties sklaidą.

Pirmininkė — direktorė Neringa Trepkutė

Sekretorė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Laima Kavaliauskienė

Nariai:

direktorės pavaduotoja ugdymui
visi įstaigoje dirbantys pedagogai
pagalbos mokiniui specialistai 
visuomenės sveikatos biuro specialistė

METODINĖ TARYBA

Nuolat veikianti vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, analizuoja metodinę veiklą, numato tobulėjimo kryptis ir būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones, rūpinasi gerosios patirties sklaida.

Pirmininkė — Laimutė Vereckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorė — Nijolė Čepaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:
Jurgita Grajauskaitė — ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Vaida Vaitekūnienė — priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jurgita Jankauskienė — logopedė 
Ramunė Alaburdienė —  ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

TĖVŲ SAVIVALDA

Teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais, analizuoja lopšelio-darželio lėšų panaudojimo tikslingumą, deleguoja atstovus į lopšelio-darželio tarybą, nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymus, skundus bei teikia siūlymus sprendžiant iškilusias problemas, dalyvauja tėvų(kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, lopšelio darželio renginiuose, svarsto lopšelio-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Tėvų komiteto pirmininkas —  Amanaitis Paulius

Tėvų komiteto nariai:

1. Amanaitis Paulius

2. Sigutė Kačenauskienė

3. Rūta Buividienė

4. Laima Jurevičienė

5. Imantas Labutis

6. Giedrė Ėringė

7. Alvilė Dovidaitienė

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba – Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“  darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, lojalumo, nešališkumo, teisėtumo, objektyvumo principais. 2023-04-05 į lopšelio-darželio Darbo tarybą išrinkta:

Darbo tarybos pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jurgita Grajauskaitė

Darbo tarybos sekretorė –  sekretorė-archyvarė, sandėlininkė Mildutė Žiūkienė

Darbo tarybos narė – direktorės pavaduotoja ugdymui Laimutė Vereckienė

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com