NAUJIENOS - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Mokyklos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus Mokyklos tarybai dėl vadovo veiklos vertinimo iki 2022-01-31. 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos

vertinimo nuostatų

1 priedas

KAUNO R. VILKIJOS LOPŠELIS-DARŽELIS „DAIGELIS“

 

NERINGOS TREPKUTĖS

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2022-01-

Vilkija

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ 2019-2022 m. strateginio ir 2021 m. veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos, teikiant švietimo pagalbą skirtingų poreikių mokiniams, sudarant saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas.

2021m veiklos plano įgyvendinimas.

1. Tikslas. Užtikrinti kokybišką, kiekvieno mokinio poreikius ir galias tenkinantį ugdymą.

Uždaviniai:

1. Kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos.

2. Efektyvinti švietimo pagalbos teikimą tobulinant darbą su skirtingų poreikių mokiniais.

2. Tikslas – sudaryti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas.

Uždaviniai:

1. Ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

2. Tobulinti saugią ir sveikatai palankią edukacinę aplinką.

1 tikslas įgyvendintas sėkmingai. Užtikrintas kokybiškas kiekvieno mokinio poreikius ir galias tenkinantis ugdymas.

Svariausi rezultatai ir rodikliai:

v   Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruota etninė kultūra, ekologinis ugdymas, sveikatos stiprinimo programa, STEAM.

v   100 proc. per metus kiekvienoje ugdymo grupėje buvo vykdytas 1 ilgalaikis projektas.

v   100 proc. pedagogai ir vadovai tobulino kvalifikaciją, dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau 20 val. per metus. Įgytas žinias sėkmingai taikė praktinėje veikloje.

v   Parengti ilgalaikiai (metiniai) ir trumpalaikiai grupių ugdomosios veiklos   planai, atliepiantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose iškeltus tikslus.

v   100% pedagogų bendravimui su tėvais naudojo elektroninį paštą, sėkmingai veikė 6 grupių uždaros Facebook paskyros, darželio interneto svetainė.

v   40 proc. suaktyvėjo IKT, vaizdo projektorių, interaktyvios lentos naudojimas ugdymo(si) procese.

v   Lopšelio-darželio ugdytiniai ugdė įvairias kompetencijas dalyvaudami įstaigos ir Kauno r. organizuotuose respublikiniuose renginiuose.

v   100 proc. 28 vaikams buvo teikiama logopedo pagalba.

v   Vyko individualūs pokalbiai su SUP vaikų tėvais, teiktos individualios socialinių partnerių – Kauno r. PPT specialistų konsultacijos. Savalaikiai įvertinti vaikų ugdymosi poreikiai. Suteikta pavėžėjimo paslauga socialinę riziką patiriantiems vaikams.

v Stebint ugdymo(si) procesą, veikla diferencijuojama ir individualizuojama, atitinkantys vaiko galias, poreikius ir amžių ugdymo metodai, pasitelkiamos IKT priemonės siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos.

2 tikslas įgyvendintas sėkmingai. Sudarytos saugios, sveikos ugdymo(si) sąlygos.

Svariausi rezultatai ir rodikliai:

v   Vyko fizinį aktyvumą ir sveiką bei saugią gyvenseną skatinantys renginiai: ryto mankšta, sportinės varžybos, estafetės, važiavimo dviratukais, paspirtukais varžybos, sveikatingumo dienos, dalyvauta respublikiniuose projektuose ,,Sveikatiada“, ,,Sveikata visus metus 2021 m.“, ,,Mažųjų žaidynės“, „Futboliukas“.

v   100 proc. ugdytinių tobulino sveikos gyvensenos, higienos, tinkamos mitybos įgūdžius, buvo fiziškai aktyvūs.

v   Įstaiga dalyvavo ES programose „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir ,,Pienas vaikams“. Prevenciniuose renginiuose, kurių metu vaikai ugdėsi saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, patyrė daug gerų emocijų, ugdė saviraišką (projektas ,,Būk saugus“, savaitė ,,Be patyčių“, Tolerancijos diena, tarptautinė Miego diena, VSB specialistės vesti užsiėmimai vaikams apie poilsio svarbą augančiam organizmui, dantukų, akių priežiūrą, sveiką mitybą, higieninių įgūdžių ugdymąsi).

v   Nupirkta baldų, sportinio inventoriaus, muzikos instrumentų, įvairių ugdymo procesui reikalingų priemonių vaikų saviraiškai ir kūrybiniams poreikiams tobulinti, meniniams gebėjimas ugdyti(s).

v   Įsigyta įvairių edukacinių priemonių, knygų, metodinės literatūros. Nupirkti 3 ekranai. Lauko erdvėje pakeistos 2 senos smėlio dėžės naujomis.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Gerinti įtraukiojo ugdymo kokybę, pasitelkiant pagalbos mokiniui specialistus, užtikrinant kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą.

Sudarytos optimali

os sąlygos specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Aktyvesnė VGK pagalba pedagogams, dirbantiems su SUP vaikais.

Mokytojų padėjėjų, pedagogų kompetencijos tobulinimas. Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su Kauno r. PPT.

Specialieji ugdymo(si) poreikiai nustatomi laiku ir tinkamai.

Specialiųjų poreikių ugdytiniai integruotai ugdosi bendrojo ugdymo grupėse visiškos įtrauktiems principu, teikiant mokytojų padėjėjų, logopedo pagalbą.

Savalaikis ugdymo programų ir individualių planų parengimas SUP vaikams.

SUP vaikų veikla ir ugdymo(si) pasiekimai reflektuojami 2 kartus per metus VGK posėdžiuose.

Glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su SUP vaikų tėvais, siekiant vaikų gerovės.

Sudarytos sąlygos pedagogams, mokytojų padėjėjoms tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiuose.

Įvairių ugdymo(si) metodų paieška bei taikymas siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos, ugdymosi sėkmės.

Specialieji ugdymo(si) poreikiai nustatyti laiku ir tinkamai.

Specialiųjų poreikių ugdytiniai integruotai ugdosi bendrojo ugdymo grupėse visiškos įtrauktiems principu, teikiant mokytojų padėjėjų, logopedo pagalbą.

Parengtos ir pritaikytos 2 SUP programos.(2021m.rugsėjo 22d. Nr.1-21).

SUP vaikų veikla ir ugdymo(si) pasiekimai reflektuoti 2 kartus per metus VGK posėdžiuose. Pagal ugdomosios veiklos stebėjimo planą bei pedagogų poreikį direktorės pavaduotoja ugdymui teikė konsultacijas mokytojams.

Pedagogų, administracijos pokalbiai su SUP vaikų tėvais, apie vaiko fizinės ir psichologinės sveikatos būklę, pedagogų teikiamą pagalbą ir grįžtamąjį ryšį.

Pavežėjimo paslauga teikiama socialinę riziką patiriančių vaikų šeimoms .

100 proc. pedagogų ir mokytojų padėjėjų tobulino kvalifikaciją.

Taikytas ugdymas netradicinėse aplinkose „Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje“, Vilkijos bibliotekoje, Kauno valstybiniame lėlių teatre, A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje.

Į ikimokyklinio ugdymo turinį integruota etninė kultūra, ekologinis ugdymas, sveikatos stiprinimo programa STEM.

Vykdytos projektinės veiklos.

1.2. Inicijuoti 2022 m. metinio veiklos plano parengimui būtinas veiklas atsižvelgiant į

2019 – 2022 metų Strateginio plano numatytas veiklos prioritetines kryptis.

Parengtas 2022 m. lopšelio-darželio veiklos plano projektas atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus, strateginį 2019-2022 m. veiklos planą, numatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės   tikslams įgyvendinti.

Parengtas lopšelio-darželio 2022 metų veiklos plano projektas.

2022 metų veiklos plano projektas apsvarstytas savivaldos institucijose.

2022 metų veiklos planas patvirtintas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

2022 metų įstaigos veikla vykdoma vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintu veiklos planu.

Parengtas lopšelio-darželio 2022 metų veiklos plano projektas.

2022 metų veiklos plano projektas apsvarstytas mokytojų tarybos posėdyje 2021-12-22 Nr. 6

2022 metų veiklos planas patvirtintas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu 2021-12-30 Nr. 1-40

1.3. Rūpintis darželio ugdomosios aplinkos kokybės gerinimu.

Atnaujinti darželio grupių veikimo erdves, didaktines priemones bei ugdomąsias aplinkas. Pagal galimybes įsigyti IKT įrangos.

Atnaujintos ir suremontuotos 4 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos, renginių salė, metodinis kabinetas, nupirkta žaidimų, metodinių priemonių pagal grupių bendruomenių poreikį. Estetiška ir jauki aplinka.

Atnaujintos grupių patalpos, renginių salė, metodinis kabinetas. Nupirkta edukacinių priemonių, muzikos instrumentų.   Lauko ervėje pakeistos naujomis 2 smėlio dėžės, grupėse nupirkti 3 nauji ekranai.

 

IV SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

6.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai ☐

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai ☐

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai ☐

7.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

7.1. Šiuolaikinės mokyklos vadyba.

7.2. Vadybines ir profesines kompetencijas inovacijų taikymo procese

7.3. Vadovavimo žmonėms (gebėjimas atskleisti žmonių potencialą, teikti paramą, įkvėpti, motyvuoti).

Mūsų lopšelio-darželio bendruomenės šeimą ištiko nelaimė. Degė namas.

Reikalinga pagalba. Kas galite prisidėti – sąskaita.

LT63 3250 0124 0078 4388

Viktoriia Meiris (su dviem i raidėmis!)

Dėkojame už gerumą.

                                    Lopšelio-darželio administracija

Lopšelio-darželio „Daigelis“ ugdytiniai ir pedagogai startuoja didžiausiame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Lietuvos mažųjų žaidynės 2022”. Projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projekto koordinatorės - ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Erika Olbutienė ir  Nijolė Čepaitienė. Projekto I-asis etapas startuos jau vasario mėnesį. Projektas vyks iki gegužės mėnesio. Projekto veiklose dalyvaus visų lopšelio-darželio grupių ugdytiniai. Bus ugdomas vaikų fizinis aktyvumas, socialiniai įgūdžiai, olimpinės vertybės, organizuojami sportiniai užsiėmimai ne tik salėje, bet ir lauke! Laukia aktyvus ir sportiškas laikas! Sėkmės!

Kartu su visa Lietuva Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ bendruomenė Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – mini prisidėdama prie Lietuvoje vykstančios pilietinės iniciatyvos „𝐀𝐭𝐦𝐢𝐧𝐭𝐢𝐬 𝐠𝐲𝐯𝐚, 𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐮𝐝𝐢𝐣𝐚“. Iniciatyvos simbolis – žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės gynėjų laužus. Uždegdami vienybės ir atminties žvakutes languose prisimename žuvusius tą naktį, pagerbiame tuos, kurie susivieniję atkovojo mūsų laisvę.

View the embedded image gallery online at:
https://vilkijosdaigelis.lt/#sigProGalleria83093c019e

Sausio 6-ąją kasmet švenčiame Trijų Karalių dieną. Ši diena skelbia didžiųjų metų švenčių pabaigą, o pagrindiniai dienos simboliai – Trys karaliai – linki visiems laimės ir sėkmės ką tik prasidėjusiais Naujaisiais metais. Šaltą sausio 6-sios rytą vaikučiai ne tik atsisveikino su kalėdine eglute, bet ir sulaukė svečių: Trys Karaliai, dovanomis nešini, aplankė Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ bendruomenę. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras linkėjo sėkmingų ir derlingų metų, sveikino ir laimino vaikus, pedagogus, darbuotojus.

View the embedded image gallery online at:
https://vilkijosdaigelis.lt/#sigProGalleria8fc543f3af

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com